<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

DownloadEducationNews

Download | e-Book แนวทางการดำเนินการป้องกัน “การบูลลี่ในสถานศึกษา”

“กระทรวงศึกษาธิการเห็นถึงความสำคัญจึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยของสถานศึกษาเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในทุกมิติ จากสถานการณ์เด็กและเยาวชนในปัจจุบันยังมีนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลกระทบจากความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น โดยเฉพาะด้านความรุนแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เด็กจำนวนมากกำลังเผชิญการถูกรังแก ล้อเลียน ส่งผลให้เกิดความเครียด ซึมเศร้า วิตกกังวล ไม่อยากไปโรงเรียนมากขึ้น และยังพบปัญหาใหม่มีการรังแกกันผ่านสื่อออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีความห่วงใย และตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของเด็กนักเรียนที่ถูกกระทำ เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการ 3 ป. คือ ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขการล้อ กลั่นแกล้งรังแก ดูหมิ่น เหยียดหยามผู้อื่น จึงได้จัดทำแนวทางการดำเนินการป้องกันการบูลลี่ในสถานศึกษา เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำไปขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ดาวโหลดฟรี

https://shorturl.at/pBFHU

ที่มา:

  • ศธ.360 องศา. (2565). ดาวน์โหลดฟรี e-Book แนวทางการดำเนินการป้องกัน “การบูลลี่ในสถานศึกษา”. สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2566. จาก https://www.facebook.com/MOE360degree/posts/649166137254639.