<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

News

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการอบรมหลักสูตร Power+ Coding รุ่น 2-5

ท่านที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับอีเมลแจ้งผลการคัดเลือกในวันที่ 19-20 พ.ค.66 ขอให้ตอบรับการอบรมผ่านลิงก์ที่ระบุในอีเมลเพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ 31 พ.ค. 66 เวลา 17.00 น

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก แต่ผู้ที่ไม่พบอีเมลใน inbox อาจค้นหาอีเมลด้วยคำค้นว่า “Coding” (หรืออีเมลอาจอยู่ใน junk mail) หากตรวจสอบแล้วไม่พบอีเมล โปรดแจ้ง ชื่อ-สกุล รุ่นที่สมัคร มาที่ cs@proj.ipst.ac.th) โดยทันทีเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของท่าน

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการอบรมหลักสูตร Power+ Coding รุ่น 2-5 ดังนี้…

** รุ่น 2 วันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 จ.ลำปาง

** รุ่น 3 วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 จ.สุราษฎร์ธานี

** รุ่น 4 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 จ.ศรีสะเกษ **

** รุ่น 5 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 จ.นครราชสีมา

*** หมายเหตุ : หากไม่ตอบรับการอบรมภายในวันเวลาที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการอบรม

ที่มา:

สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. (2566). ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการอบรมหลักสูตร Power+ Coding รุ่น 2-5. สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2566, จาก https://www.facebook.com/oho.ipst/posts/pfbid025CUQBGAMbEuqxAaLtZsehKajiwwC3tXwWeJcvVJMBwyGxBWhSgrSYLncsS9kxdtjl