<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationNewsคุรุสภา

คุรุสภา | ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง กลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง พ.ศ. 2566

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 140 ตอนพิเศษ 91 ง หน้า 125 วันที่ 20 เมษายน 2566

ซึ่งประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

      1. “กลุ่มวิชา” หมายความว่า กลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง

      2. การระบุกลุ่มวิชาในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง ได้แก่ กลุ่มวิชา รวมจำนวน 68 กลุ่มวิชา ดังนี้

1) การศึกษาปฐมวัย

             2) การประถมศึกษา

             3) การศึกษาพิเศษ

             4) การศึกษานอกระบบโรงเรียน

             5) วิชาเฉพาะ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 35 กลุ่มวิชา ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (4) ฟิสิกส์ (5) เคมี (6) ชีววิทยา (7) เทคโนโลยี (8) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (9) พระพุทธศาสนา (10) อิสลามศึกษา (11) คริสตศาสนศึกษา (12) สุขศึกษาและพลศึกษา (13) สุขศึกษา (14) พลศึกษา (15) ศิลปศึกษา (16) ดนตรีศึกษา (17) ดนตรีไทย (18) ดนตรีสากล (19) นาฏศิลป์ (20) การงานอาชีพ (21) ภาษาอังกฤษ (22) ภาษาจีน (23) ภาษาญี่ปุ่น (24) ภาษามลายู (25) ภาษาอาหรับ (26) ภาษาเกาหลี (27) ภาษาฝรั่งเศส (28) ภาษาเวียดนาม (29) ภาษาพม่า (30) ภาษาเยอรมัน (31) ภาษาเขมร (32) ภาษาบาลี (33) แนะแนว (34) ธุรกิจศึกษา และ (35) อื่น ๆ ตามที่ส่วนราชการเสนอ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุรุสภา

             6) วิชาเฉพาะ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 29 กลุ่มวิชา ได้แก่ (1) ช่างยนต์ ช่างต่อเรือ ช่างซ่อมบำรุงเรือ และเครื่องกลเกษตร (2) ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างเขียนแบบเครื่องกล และช่างซ่อมบำรุง (3) ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างโทรคมนาคม เมคคาทรอนิกส์ ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ และช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (4) ช่างก่อสร้าง โยธาและสำรวจ (5) ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน และสถาปัตยกรรม (6) การบัญชี และการเงิน (7) การตลาด การลงทุน ธุรกิจค้าปลีก การประชาสัมพันธ์ และโลจิสติกส์ (8) การเลขานุการ การจัดการสำนักงาน การจัดการด้านความปลอดภัย และธุรกิจการกีฬา (9) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (10) ธุรกิจสถานพยาบาล (11) วิจิตรศิลป์ (12) การออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก ถ่ายภาพและมัลติมีเดีย เทคโนโลยีศิลปกรรม และออกแบบนิเทศศิลป์ (13) อุตสาหกรรมเครื่องหนัง (14)  ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณ เครื่องถมและเครื่องประดับ เครื่องประดับอัญมณี  และช่างทองหลวง (15) คหกรรมศาสตร์ และธุรกิจคหกรรม (16) อาหารและโภชนาการ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร (17) แฟชั่นและสิ่งทอ (18) ธุรกิจเสริมสวย (19) เกษตรศาสตร์ (20) พืชศาสตร์ (21) สัตวศาสตร์ (22) อุตสาหกรรมเกษตร และแปรรูปสัตว์น้ำ (23) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (24) การโรงแรมและการท่องเที่ยว (25) เทคโนโลยีสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ และเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (26) คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ (27) การสร้างเครื่องดนตรีไทย (28) อุตสาหกรรมบันเทิง และ (29) อื่น ๆ ตามที่ส่วนราชการเสนอโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุรุสภา

      3. การพิจารณากลุ่มวิชาที่สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ผู้เข้ารับการทดสอบฯ กลุ่มวิชาต่าง ๆ สามารถเลือกกลุ่มวิชาโดยพิจารณาตามสาขาวิชาหรือวิชาเอกหรือวิชาโทที่สำเร็จการศึกษา หรือวิชาที่มีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา หรือวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศหรือวิชาที่มีความรู้ ความถนัด เชี่ยวชาญ ที่ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

      4. ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่หมดอายุ และประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง อาจระบุกลุ่มวิชาตามสาขาวิชา หรือวิชาเอก หรือวิชาโทที่สำเร็จการศึกษา หรือวิชาที่มีประสบการณ์สอนในสถานศึกษา

Download “กลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง พ.ศ. 2566”

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-เรื่อง-กลุ่มวิชาที่ระบุในใบ-B-และ-A.pdf – Downloaded 87 times – 81.16 KB

ที่มา:

  • คุรุสภา. (2566). ราชกิจจานุเบกษาประกาศ กลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง พ.ศ. 2566. สืบค้นเมื่อ 28 เมษายน 2566. จาก https://www.ksp.or.th/ksp2018/2023/04/43775/.