<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationNewsสพฐ.

กิจกรรมคอมพิวเตอร์ สพป. – งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566