<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

DownloadEducationNewsก.ค.ศ.

Download | เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุม PA Support Team

  • การพัฒนาวิชาชีพครูและระบบวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA – รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.
  • การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว 23/2564
  • ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล
  • ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)

ที่มา:

  • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. (2565). เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุม PA Support Team.  สืบค้นเมื่อ 26 ตุลาคม 2565. จาก https://otepc.go.th/th/pa-download/pa-download-other/item/4153-pa-support-team.html.