<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationmyWorkNews

ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา ให้กำลังใจคณะครูเตรียมความพร้อมสถานศึกษาต้นแบบ

ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา ให้กำลังใจคณะครูเตรียมความพร้อมสถานศึกษาต้นแบบ

📢 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา ติดตามการดำเนินงานสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียนของสถานศึกษานำร่องการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน เพื่อพร้อมเป็นสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ โดยมี นายวริช จรัสแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

🗓 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.

ที่มา:

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3. (2565). ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา ติดตามการดำเนินงานสถานศึกษา.  สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2565. จาก https://www.facebook.com/SppRoiet3/posts/pfbid02HyeJ7H7vfrdGn6LY4qWY8nhDnRof8qsgcpdqre4uLk8netX2iefvnDygGyFMSydNl.