<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

Downloadคุรุสภา

คุรุสภา | หนังสือวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

ขอเชิญดาวน์โหลด
หนังสือวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564
“พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

DOWNLOAD หนังสือวันครู ที่นี่

ที่มา:

คุรุสภา. (2564, 16 ม.ค.). หนังสือวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”. สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม 2564. จาก https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/01/26544/.