<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

IPSTTrainingวิทยาการคำนวณ

สพม.27-การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T)

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
14-15 ตุลาคม 2563
ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น (Petcharat Garden Hotel) จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับครู (Coding for Teacher : C4T) ระหว่างวันที่ 14 -15 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะได้จํานวน 20 ชั่วโมง

ในการอบรมที่ผ่านมา ผู้เข้าอบรมได้รับประสบการณ์และความรู้จากวิทยากรที่มากความสามารถ โดยคาดหวังว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปสู่ห้องเรียนและนักเรียนต่อไป ในการสอนวิทยาการคำนวณ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของครูเทคโนโลยีทุก ๆ ท่าน เพราะเป็นหลักสูตรใหม่ การทำความเข้าใจในเนื้อหานั้นก็สำคัญมาก แต่การออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนั้นสำคัญมากกว่า และยากกว่ามาก ๆ เพราะกระบวณการคิดนั้นอาจจะสอนกันได้เหมือนวิชาอื่น ๆ แต่การจะให้ผู้เรียนคิดตามนั้น ต้องอาศัยผู้สอนที่สามารถออกแบบการเรียนการสอนได้เหมาะสมเช่นกัน

การอบรมจะมีการแบ่งกลุ่มผู้รับการอบรมออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ (แยกห้องสอน) เป็นกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 เพราะปริมาณของผู้รับการอบรมที่มีจำนวนมาก ในแต่ละกลุ่มใหญ่จะมีกลุ่มย่อยอีก ในกลุ่ม 1 จะมีกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน

กิจกรรมทั้ง 2 วัน เป็นไปด้วยความเร่งรีบ รีบทั้งการอบรม การทำงานกลุ่ม งานเดี่ยว ใบงานต่าง ๆ ที่เยอะพอสมควร หลาย ๆ ท่านก็ไม่ทัน แต่เพื่อให้การอบรมในเวลาที่จำกัดทำให้ต้องใช้เวลาอย่างคุ้มค่าจริง ๆ

กิจกรรมในวันแรก กลุ่ม 1 เริ่มต้นด้วยวิทยากรสาวสวยครูพณมวัลย์ นาวารี และหนุ่มหล่อครูเทวัญ ภูพานทอง

เว็บไซต์การอบรม : https://c4t.secondary27.go.th/