<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

News

สพฐ. | สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

     ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้มีประกาศลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

     ในการนี้ ผู้มีคุณสมบัติประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว้นวันหยุดราชการ ในระหว่างวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประกาศรับสมัครคัดเลือก ได้ที่เว็บไซด์ https//obec.thajobjob.com หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เลือกหัวข้อย่อย “สมัครสอบออนไลน์”
     จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

ด่วนที่สุด ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563
      เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

┏━━━━━━━━━━━┓
ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 
┗━━━━━━━━━━━┛

ที่มา:

         สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ. (2563). ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2563. จาก http://personnel.obec.go.th/home/archives/48033.