<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationIPSTTrainingวิทยาการคำนวณ

การอบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T) เร่งขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน

ขอเชิญครูเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) ภายใต้นโยบาย “การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน” โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาอบรมระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 มีหลักสูตรให้เลือกอบรม 4 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับประถมศึกษาตอนต้น

2. หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับประถมศึกษาตอนปลาย

3. หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

4.หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมเป็นครูหรือผู้ได้รับมอบหมายให้สอนวิทยาการคำนวณในโรงเรียนทุกสังกัด สามารถเลือกอบรมได้มากกว่า 1 หลักสูตร ครูสมัครสมาชิกและอบรมฟรีได้ที่เว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th สอบถามระบบการอบรมได้ที่อีเมล teacherpd@ipst.ac.th หรือ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook/GiftedOBEC และ Facebook/สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

ที่มา: 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). (2563). สพฐ. จับมือ สสวท. อบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T) เร่งขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน. สืบค้นเมื่อ 27 เมษายน 2563. จาก http://www.ipst.ac.th/index.php/news-and-announcements/training-seminar/item/4535-coding-for-teacher-c4t .