<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

myClassroom

บันทึกการส่งงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

บันทึกการส่งงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาวิทยาการคำนวณ
  • นักเรียนต้องเข้าระบบด้วย @patwit.ac.th ของตนเอง
  • นักเรียนทำแบบทดสอบด้วยความตั้งใจ

1. บันทึกการส่งงาน ม.5/1

2. บันทึกการส่งงาน ม.5/2

3. บันทึกการส่งงาน ม.5/3

4. บันทึกการส่งงาน ม.5/4

5. บันทึกการส่งงาน ม.5/5

6. บันทึกการส่งงาน ม.5/6

7. บันทึกการส่งงาน ม.5/7

8. บันทึกการส่งงาน ม.5/8

9. บันทึกการส่งงาน ม.5/9

10. บันทึกการส่งงาน ม.5/10