<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

myClassroom

เว็บไซต์การค้นคว้าอิสระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลอยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน นักเรียนจะต้อง update ข้อมูลเมื่อแล้วเสร็จเพื่อตรวจให้คะแนนต่อไป

กลุ่มที่ 1 เรื่อง โครงงานถังขยะรีไซเคิล
https://sites.google.com/patwit.ac.th/is2562-505-g1

กลุ่มที่ 2 เรื่อง เครื่องดูดฝุ่นจากขวดพลาสติก
https://sites.google.com/patwit.ac.th/is2562-505-g2

กลุ่มที่ 3 เรื่อง สมุนไพรดอกอัญชัน
https://sites.google.com/patwit.ac.th/is2562-505-g3

กลุ่มที่ 4 เรื่อง น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
https://sites.google.com/patwit.ac.th/is2562-505-g4

กลุ่มที่ 5 เรื่อง ชั้นวางรองเท้าจากลังกระดาษ
https://sites.google.com/patwit.ac.th/is2562-505-g5

กลุ่มที่ 6 เรื่อง เก้าอี้จากขวดน้ำพลาสติก
https://sites.google.com/patwit.ac.th/is2562-505-g6

กลุ่มที่ 7 เรื่อง การประดิษฐ์โมบายจากหลอดกาแฟ
https://sites.google.com/patwit.ac.th/is2562-505-g7

กลุ่มที่ 8 เรื่อง การประดิษฐ์กล่องดินสอจากไม้ไอติม
https://sites.google.com/patwit.ac.th/is2562-505-g8