<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationNews

ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 50 ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 23 ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน 11 ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 12 ราย ดังนี้

 

 

หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ได้แก่

1) นายวิชัย วงศ์สุวรรณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา สพม.เขต 16 (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเอกสารประกอบ 2. ผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิก และการใช้คำถามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้เศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา พร้อมเอกสารประกอบ)

2) นางสาววิจิตรา สายอ๋อง วิทยาลัยเทคนิคยะลา (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานวิชาการคิดอย่างเป็นระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคุณธรรมและจริยธรรม ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ควบคู่กับกิจกรรม SEDR ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ วิชามนุษย์สัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา พร้อมเอกสารประกอบ)

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ได้แก่

1) นางสาวรุ่งทิพย์ พรหมศิริ โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” จังหวัดชลบุรี สพม.เขต 18 (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานการประเมิน
โครงการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม ของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18)

2) นายสถาพร โพธิ์หวี วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ (ผลงานวิชาการ คือ 1. รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์2. การประเมินโครงการส่งเสริมผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการและการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) ของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์)

 

 

หลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 จำนวน 23 ราย ดังนี้

1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 21 รายได้แก่

1) นายประชัน ไชยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอล “วิทยุการบิน-สพฐ. มินิวอลเลย์บอล” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปี พ.ศ. 2553 ระดับประเทศ 2. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอล “วิทยุการบิน-สพฐ. มินิวอลเลย์บอล” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปี พ.ศ. 2554 ระดับประเทศ 3. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอล “วิทยุการบิน-สพฐ. มินิวอลเลย์บอล” ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปี พ.ศ. 2557 ระดับประเทศ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการฝึกสมรรถภาพร่างกายสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลแบบผสมผสาน)

2) นายวิเศษ น้อยพึ่ง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร สพม.เขต 28 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจำปีพ.ศ. 2555 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ ประจำปี พ.ศ. 2557 3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รายวิชาภาษาฝรั่งเศส 3 รหัสวิชา ฝ 32201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย)

3) นางสมถวิล พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2556 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ ประจำปีพุทธศักราช 2556 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2555 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง สมการและการแก้สมการชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559)

4) นางวิชุดา ตำหนง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา จังหวัดศรีสะเกษ สพม.เขต 28 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554 2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554 3. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์)

5) นายปิติกร ขำอ่อน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (ABU) งานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2557 (R-Cheewa Robot Contest 2014) 2. รางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (ABU) งานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555 (R-Cheewa Robot Contest 2013) 3. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2548 ในงาน “พลังงานอาชีวะสร้างชาติ : อา 2006” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การสร้างสื่อการสอนสาธิตหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์)

6) นางบังอร พิมพ์พิทักษ์ โรงเรียนบ้านตากอง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม Cross word ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
กิจกรรม Cross word ระดับชั้น ป.1 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการใช้ Cross word Game (เกมกีฬาต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5)

7) นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์ โรงเรียนนาส่วงวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี สพม.เขต 29 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 3. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง กิจกรรมการทำแม่พิมพ์ และหล่อผลงานประติมากรรม เป็นผลงานศิลปะใช้ในการตกแต่งและเป็นของที่ระลึก)

8) นางสาวเนืองนิตย์ สาเขตต์ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป.สุโขทัย เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้ฝึกสอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี 2554 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2555 3. รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมเล่านิทาน
ประเภทบกพร่องทางการเห็น การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระหว่างประเทศ ประจำปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว)

9) นางวีระยา ศิริรัชฎานันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2557 2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2556 3. รางวัลยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประเภทผู้สอน กลุ่มผู้สอนยุวกาชาด ระดับ 1 ประจำปี 2555 4. รางวัลคุรุสภา เข็มทองคำ
“คุรุสภาสดุดี” ประจำปี 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน)

10) นางกัลยา เพลินบุญ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 7 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2556 ปฐมวัยดีเด่น 2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้นปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ปีการศึกษา 2555 3. รางวัลครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัยประเภททีม 3 คน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการปั้น สำหรับเด็กปฐมวัย)

11) นางสาวสุธัมมา เพ็ชรเจริญ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ สพม.เขต 6 (ผลงานดีเด่นฯคือ 1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ) ประจำปี 2549 2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง อินทรวิเชียรฉันท์
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นปริศนาคำทายผะหมี)

12) นางฐิตินันท์ ประทุมนันท์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี สพม.เขต 8 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ประจำปี 2555 3. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ประจำปี 2556
การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้านการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน)

13) นางสรัญญา เรือนคำ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง สพม.เขต 35 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 3. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้งานถนอมอาหารด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้งานถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร)

14) นางสาวธัชกร อาจนนท์ลา โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู สพม.เขต 19 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2552 3. รางวัล
ครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ. ประจำปีพุทธศักราช 2550 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) ร่วมกับรูปแบบ KWL Plus ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น)

15) นางสาวอารมย์ สุดมี โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จังหวัดชัยนาท สพม.เขต 5 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2557 2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ประจำปีการศึกษา 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน)

16) นางรัชนก แสงขำ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ) สพป.นครสวรรค์ เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ ประจำปีพุทธศักราช 2554 2. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
ประจำปี 2557 3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจำปีพุทธศักราช 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการสำหรับเด็กปฐมวัย)

17) นางสุจิลา เจริญขวัญ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จังหวัดชัยภูมิ สพม.เขต 30 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2555 2. รางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2557 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“คุรุสดุดี” ประจำปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การยกระดับคุณภาพนักเรียนการอ่านคล่องเขียนคล่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ด้วยกิจกรรม “ค่ายเด็กดีรักการอ่านเขียน”)

18) นายสุชิน ชินสีห์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2554 2. รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 3. โครงการจัดทำสื่อการสอนประเภทหนังสือเรียนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ
สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2553 – 2559 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาสื่อการสอน ประเภทชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 3105-2012)

19) นางอรชร กันภูมิ โรงเรียนบ้านหนองไฮ อำเภอปทุมราชวงศา สพป.อำนาจเจริญ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2556 2. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ) ประจำปีพุทธศักราช 2558 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านการเขียนสะกดคำและแจกลูกสระ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)

20) นางทศพร ตันติกานต์กุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น 2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม
แข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การแกะสลักผักผลไม้ เพื่อการตกแต่งโดยการสาธิตและใช้สื่อ ICT (You Tube) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง)

21) นางวรรณภา ทิพโชติ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 30 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ) ประจำปี 2555 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น
ประจำปี 2556 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ โดยแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์จากประเพณีในท้องถิ่น โดยใช้แบบฝึกทักษะ)

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ได้แก่

1) นายสมัย แสงใส ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเพ็ญ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552” 2. รางวัลการคัดเลือกภาคีเครือข่าย/ศูนย์การเรียนชุมชนที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ระดับประเทศ ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ ประเภท กศน.ตำบล/แขวง ประจำปี 2554 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2554 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนา กศน.ตำบลให้เป็นหน่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล)

2) นายชูชาติ พรามจร วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2557 2. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็กประจำปีการศึกษา 2554 3. การบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับดีมาก และได้ 100 คะแนนเต็ม ประจำปีการศึกษา 2556 และ 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคนิคยานยนต์เซอร์วิส วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย)

 

 

หลักเกณฑ์ฯ ว 12/2561 จำนวน 23 ราย ดังนี้

1. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน 11 ราย ได้แก่
1) นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการพัฒนาคู่มือการบริหารและจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดบุรีรัมย์)

2) นายโกวิท สละชั่ว สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดสระแก้ว (ผลงานทางวิชาการ คือ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสระแก้ว)

3) นางธัชชนก พละศักดิ์ สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ (ผลงานทางวิชาการ คือ กลยุทธ์การบริหารจัดการโครงการสมุทรปราการเมืองนักอ่าน)

4) นายวุฒิพล ทับธานี สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดนครพนม (ผลงานทางวิชาการ คือ การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดนครพนม พร้อมคู่มือ)

5) นางบุษบา ณะแก้ว สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา (ผลงานทางวิชาการ คือ แนวทางการส่งเสริมการอ่าน ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงา)

6) นายสุรชัย จันทร์สถาพร สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง (ผลงานทางวิชาการ คือ การขายสินค้าออนไลน์ ในรูปแบบ 2P3M ของสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง)

7) นางสาวเรณู ลีสุวรรณ์ สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย (ผลงานทางวิชาการ คือ ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานการนำโครงการสู่การปฏิบัติ โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ปีงบประมาณ 2562 เพื่อจัดฝึกอบรมเกษตรกรต้นแบบ (Master Trainer)

8) นายอนุชา พงษ์เกษม สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี(ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการดำเนินงานระบบสารสนเทศนักศึกษา Application ChonCity เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของนักศึกษา กศน.)

9) นายจรูญศักดิ์ พุดน้อย สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ (ผลงานทางวิชาการ คือ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ)

10) นายอุดร สิทธิพาที สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบการเรียนรู้ Satun learn net ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในจังหวัดสตูล)

11) นายธนกร เกื้อกูล สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของสถาบันการศึกษาปอเนาะเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา)

2. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 12 ราย ได้แก่
1) นายสมศักดิ์ ทองเนียม สพม.เขต 18 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 2. รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18)

2) นายสุชน วิเชียรสรรค์ สพม.เขต 39 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39)

3) นายไพรวัลย์ จันทะนะ สพป.สกลนคร เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ การพัฒนากลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2)

4) นายมโน ชุนดี สพป.อ่างทอง (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง)

5) นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ สพป.สุรินทร์ เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2)

6) นายพิสุทธิ์ แสนเมือง สพป.เลย เขต 3 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3)

7) นายสุภาพ วงษามาตย์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3)

8) นายสายัณห์ ไกรนรา สพป.ภูเก็ต (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการบริหารโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวศาสตร์พระราชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต)

9) นายบวร เทศารินทร์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการประเมินโครงการการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย)

10) นายวิสุทธิ์ ชูมัง สพป.ยะลา เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ด้วยกระบวนการ 4 สร้าง)

11) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ สพม.เขต 32 (ผลงานทางวิชาการ คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย ไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32)

12) นายสมพงศ์ พรมจันทร์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ที่มา: 

  • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. (2562). ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ. สืบค้นเมื่อ 12 พ.ย. 2562. จาก https://otepc.go.th/th/otepc03/news-otepc03/item/2812-2019-11-11-06-49-49.html.