<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

DownloadEducationIPSTSTEMTrainingวิทยาการคำนวณ

คู่มือบทเรียน KidBright

เอกสารเผยแพร่

แนวทางจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ Coding with KidBright ที่ สวทช. และ สสวท. ร่วมกันจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่แจกสำหรับคุณครูทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 • สนุก Kids สนุก Code กับ KidBright (สำหรับนักเรียน)  [ดาวน์โหลด]
 • สนุก Kids สนุก Code กับ KidBright (สำหรับคุณครู)  [ดาวน์โหลด]
 • แนวทางจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ): Coding with KidBright ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  [ดาวน์โหลด]
 • แนวทางจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ): Coding with KidBright ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  [ดาวน์โหลด]
 • แนวทางจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ): Coding with KidBright ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ดาวน์โหลด]
 • แนวทางจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ): Coding with KidBright ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ดาวน์โหลด]
 • แนวทางจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ): Coding with KidBright ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  [ดาวน์โหลด]
 • แนวทางจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ): Coding with KidBright ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ดาวน์โหลด]
 • แนวทางจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ): Coding with KidBright ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  [ดาวน์โหลด]

ที่มา:

 • KidBright. (2562). เอกสารเผยแพร่คู่มือบทเรียน. สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน 2562. จาก https://www.kid-bright.org/manual/article/46.
 • สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. (2562). แนวทางจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ Coding with KidBright. สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน 2562. จาก https://www.facebook.com/oho.ipst/posts/2598778163520383.