<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

IPSTNewsวิทยาการคำนวณ

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ดาวน์โหลด:

 

ที่มา: 

  • สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. (2562). คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6. สืบค้นเมื่อ 5 เมษายน 2562. จาก http://oho.ipst.ac.th/ipst-cs-course-description-m1-m6/.