<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

Education

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 40 ราย

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 40 ราย ได้แก่

 • ครูเชี่ยวชาญ จำนวน 15 ราย
 • รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย
 • ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 11 ราย
 • ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จานวน 9 ราย

 

 • หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 จานวน 2 ราย ดังนี้
  1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางระเบียบ ฉลองกลาง โรงเรียนสุขานารี สพป.นครราชสีมา เขต 1
  2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสคราญจิต ศริญญามาศ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก สพม. เขต 38
 • หลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 จำนวน 26 ราย ดังนี้
  1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 14 ราย ได้แก่
   1. นางยินดี สมาธิ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
   2. นางสาวนงลักษณ์ ภัศระ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
   3. นายกมล ประทีปธีรานันต์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม สพม.เขต 9
   4. นางพิมพ์จันทร์ พัชรดำรงกุล โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.ลำปาง เขต 1
   5. นางวัชรีย์ ลำจวน โรงเรียนวัดหนองโรง สพป.นครสวรรค์ เขต 1
   6. นางเบ็ญจวรรณ สีแสง โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป.ชัยนาท
   7. นางเพ็ญประภา ซุยกระเดื่อง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) จังหวัดขอนแก่น สพม.เขต 25
   8. นายทิวากร หนองภักดี โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด สพม.เขต 27
   9. นายเสถียร เหล่าประเสริฐ โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สพม.เขต 25
   10. นายอารมณ์ เบสูงเนิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม.เขต 4
   11. นางมะลิษา บรรณาภูมิ โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี (คส.5 อุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต 4
   12. ว่าที่พันตรีสาธิต อธิวาส โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก สพม.เขต 39
   13. นางนันทกานต์ จันทร์หอม โรงเรียนวัดพรหมสาคร สพป.สิงห์บุรี
   14. นายสายันต์ ขันธนิยม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพม. เขต 3
  2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ได้แก่
   1. นายนิพล มังกร โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
   2. นายฉลาด สมพงษ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง สพม.เขต 18
  3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 10 ราย ได้แก่
   1. นายพลชัย โสภากันต์ โรงเรียนเมืองอานาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ
   2. นางสหลาภ มิ่งไชย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว สพป.อำนาจเจริญ
   3. นางสาวสุภาพร วงษ์เหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก
   4. นายเกษม จันสามารถ โรงเรียนบ้านหนองซอน สพป.มหาสารคาม เขต 3
   5. นายอารยันต์ แสงนิกุล โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
   6. นางพรทิพย์ สามารถ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
   7. นายสุริยันต์ สายเมือง โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.มหาสารคาม เขต 1
   8. นายปริต จันทรุทิน โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย สพป.ยโสธร เขต 1
   9. นายศักดา เรืองเดช โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
   10. นายพงษ์ศักดิ์ เสลุคุมพัตถ์ โรงเรียนวัดนากระรอก (อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ชลบุรี เขต 2
 • หลักเกณฑ์ฯ ว 12/2561 จำนวน 12 ราย ดังนี้
  1. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย ได้แก่
   1. นายศุภกร ศรีศักดา สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
   2. นายสมยศ เพิ่มพงศาเจริญ สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี
   3. นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี
  2. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย ได้แก่
   1. นายสมุทร สมปอง สพป.สระบุรี เขต 1
   2. นายธงชัย มั่นคง สพป.ระยอง เขต 2
   3. นายวิชัย พวงภาคีศิริ สพป.ชลบุรี เขต 3
   4. นายมนตรี ทัดเทียม สพป.จันทบุรี เขต 1
   5. นายสกลภัทร เขียวฉ่า สพป.พิจิตร เขต 1
   6. นายจุฬา ชิณวงศ์ สพป.สกลนคร เขต 3
   7. นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช สพป.นครพนม เขต 1
   8. นายทองสุข อยู่ศรี สพป.นครสวรรค์ เขต 2
   9. นายดิเรก ต่ายเมือง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

 

ดาวน์โหลดที่นี่

ที่มา: 

 • กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 40 ราย. สืบค้นเมื่อ 9 ตุลาคม 2561. จาก http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=53106&Key=news19.