<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationNews

โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ ประจำปี 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ สำหรับครูไทยระดับประถมและมัธยมศึกษา ประจำปี 2561 (2018 International Exchange Programme for Primary and Secondary School Teachers) ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้รูปแบบการจัดการศึกษาและสังเกตการณ์การดำเนินกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูของโรงเรียนในพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในภาคตะวันออกของญี่ปุ่น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน (Education for Sustainable Development : ESD) และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ผ่านความ     ร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาของทั้งสองประเทศอันจะนำไปสู่การต่อยอดสำหรับการสร้างสังคมที่ยั่งยืน

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครและแบบฟอร์มการรับสมัคร

ที่มา:

  • กระทรวงศึกษาธิการ. (2561).  โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ ประจำปี 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น. สืบค้นเมื่อ 22 กันยายน 2561. จาก http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=52923&Key=news18.