<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

Education

ขอแสดงความยินดีด้วยกับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (จากการประชุมครั้งที่ 9/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ประชุมครั้งที่ 9/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561)

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 47 ราย ได้แก่

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย
 • ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 18 ราย
 • รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย
 • ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย
 • ครูเชี่ยวชาญ จำนวน 23 ราย

 

หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่

 • นางอังศนา สุทธิฤทธิ์ ศูนย์ กศน. อำเภอเมืองสิงห์บุรี สำนักงาน กศน. จังหวัดสิงห์บุรี

หลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 46 ราย ดังนี้

 1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 22 ราย ได้แก่
  1) นายวัชระ การสมพจน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา สพม. เขต 36
  2) นางบังอร เพชรทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
  3) นางอภิษฐา สวนเข้ม โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี สพม.เขต 8
  4) นางมาลัย ทัพหมี โรงเรียนวัดดอนคา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  5) นางชไมพร ใบเรือง โรงเรียนวัดทางขึ้น จังหวัดนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
  6) นางฉวีวรรณ พลธรรม โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น สพม.เขต 25
  7) นายสุรพล นามเสนา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
  8) นายจักริช รูปะวิเชตร์ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สพม.เขต 36
  9) นางแก้วตา ประภาส โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่
  10) นางนิรมล แสงจันทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
  11) นางวัฒนา จิตธงไชย โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521) สพป.นครราชสีมา เขต 3
  12) นายธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
  13) นายสมมาตร คำเพิ่มพูล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี สพม.เขต 20
  14) นางศุภร ไชยขันธ์ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา จังหวัดอุดรธานี สพม.เขต 20
  15) นางมนัส แสงขัน โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป.หนองคาย เขต 2
  16) นางวันเพ็ญ ภูมิพาน โรงเรียนบ้านกุดรู สพป.ขอนแก่น เขต 3
  17) นางดาวเรือง คชพรม โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1
  18) นางกัลยาณ์ เนียรภาค โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท
  19) นางเกษร บานชล โรงเรียนบ้านดงสำราญ สพป.ยโสธร เขต 2
  20) นางละออ ผาน้อย โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1
  21) นางธนพร บุญผ่องเสถียร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
  22) นางศรีวรรณ มหาเทพ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต 3
 2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย ได้แก่
  1) นายประสิทธิ์ กะตะศิลา สพป.ลำพูน เขต 1
  2) นายจำรัส สอนกล้า สพป.สุรินทร์ เขต 1
  3) นายชูชัย ประดับสุข สพป.สุรินทร์ เขต 1
 3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่
  1) นางอัญชลี ไก่งาม โรงเรียนป่าแดงวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2
 4. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 18 ราย ได้แก่
  1) นายสัญญา โสภา โรงเรียนบุญจิราธร สพป.อุบลราชธานี เขต 2
  2) นางวาริญญ บุญเรือง โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.ลำปาง เขต 3
  3) นางนันทา แววสง่า โรงเรียนบ้านรูสะมิแล สพป.ปัตตานี เขต 1
  4) นายพลวัฒน์ บุญช่วย โรงเรียนบ้านกรงปินัง สพป.ยะลา เขต 1
  5) นายชลิต ระหว่างบ้าน โรงเรียนเขาย้อยวิทยา จังหวัดเพชรบุรี สพม.เขต 10
  6) นายชำนาญ แสงจันทร์ โรงเรียนวัดเสด็จ สพป.ลำปาง เขต 1
  7) นางนิสา บรรจงการ โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป.ตรัง เขต 2
  8) นางวิภา สังขฤทธิ์ โรงเรียนบ้านลำช้าง สพป.ตรัง เขต 2
  9) นายธงชัย ธนศิริรักษ์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
  10) ว่าที่พันตรีนรินทร์ พานคำ โรงเรียนบ้านปะอาว สพป.อุบลราชธานี เขต 1
  11) นายอดุลย์ เศษสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.อุบลราชธานี เขต 3
  12) นายวันชัย วงศ์ศิลป์ โรงเรียนวัดจันดี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
  13) นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สพม.เขต 12
  14) นางจิญภัทร โอทาน โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง สพป.ระยอง เขต 1
  15) นายวีระ โกวิทางกูร โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป.ปัตตานี เขต 2
  16) นายวิรัตน์ พวงช้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
  17) นายทองอาบ บุญอาจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
  18) นายประจัญ คำภีระแปง โรงเรียนอนุบาลสบปราบ สพป.ลำปาง เขต 2
 5. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่
  1) นายเจริญชัย กิตติพีรเดช สพป.ลำปาง เขต 1
 6. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่
  1) นายมานพ ษมาวิมล สพป.สุโขทัย เขต 2

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน 

ที่มา:

 • กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ประชุมครั้งที่ 9/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561). ค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2561. จาก http://www.moe.go.th/moe/upload/news19/FileUpload/52666-7204.pdf.
 • กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). ข่าวที่ 314/2561 ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 47 ราย. ค้นเมื่อ 4 กันยายน 2561. จาก http://www.moe.go.th/websm/2018/3/314.html.