<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationInfographics

10 กลวิธีสร้างนิสัยรักการอ่าน

10 กลวิธีสร้างนิสัยรักการอ่าน

+———————————————————————————–+

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) ได้ทรงพระราชทาน 10 กลวิธี สร้างนิสัยรักการอ่าน  นำมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา และยังได้ทรงพระราชวิจารณ์หนังสือไทยที่น่าอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนไทย อีกด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

กระทรวงศึกษาฯ จัดกิจกรรมรักการอ่านสนองพระราชเสาวณีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) ที่ทรงพระราชทาน 10 กลวิธีสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่ประชาชน และทรงพระราชวิจารณ์ 6 หนังสือไทยที่น่าอ่านสำหรับเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมนวัตกรรมการอ่านเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) และสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านในเด็กและเยาวชนไทย จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ

นายจุรินทร์กล่าวว่า การจัดงานนี้เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) พร้อมกันทั้งประเทศ เป็นมหกรรมรักการอ่านที่จัดขึ้นนี้จะช่วยเสริมสร้างจินตนาการ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนมากยิ่งขึ้น

สำหรับ 10 กลวิธีพระราชทาน สร้างนิสัยรักการอ่าน ประกอบด้วย
 1. ใช้เวลาสบาย ๆ ของครอบครัว เพื่อส่งเสริมการอ่าน
 2. เลือกหนังสือดีที่เด็กสนุก
 3. ให้เด็กได้รู้เรื่องราวหลากหลายจากพหุวัฒนธรรม
 4. มีกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
 5. ใช้ทักษะนาฎการในการเล่า
 6. ใช้กิจกรรมศิลปะเชื่อมโยงกับการอ่าน
 7. สอนให้รู้จักสกัดความรู้ และจับใจความสำคัญ
 8. ต่อยอดจากประสบการณ์เดิมของผู้เรียน
 9. นำเด็กสู่โลกวรรณคดี
 10. พัฒนาทักษะไพรัชภาษาพาสู่โลกกว้าง เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้นำไปใช้ประโยชน์

สำหรับ หนังสือไทยที่น่าอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนไทย 6 เรื่อง ประกอบด้วย พระอภัยมณี รามเกียรติ์ นิทานชาดก อิเหนา พระราชพิธีสิบสองเดือน และกาพย์เห่เรือ เจ้าฟ้ากุ้ง

นับเป็นการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่ให้การอ่าน “เป็นวาระแห่งชาติ” และทุกคนมาช่วยกันส่งเสริมรักการอ่านและ “เริ่มต้นอ่าน”กันเดี๋ยวนี้

ที่มา:

 1. กระทรวงศึกษาธิการ.(2561). 10 กลวิธีสร้างนิสัยรักการอ่าน. ค้นเมื่อ 11 สิงหาคม 2561, จาก http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=50011&Key=infographics.
 2. Sanook! News. (2552). สมเด็จฯพระราชินีพระราชทานกลวิธีสร้างนิสัยรักการอ่านและรายชื่อหนังสือน่าอ่านสำหรับเยาวชน. ค้นเมื่อ 11 สิงหาคม 2561, จาก https://www.sanook.com/news/814986/.