<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationIPSTNews

สสวท. รับสมัครสอบ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย กำหนดให้มีการสอบตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561

การรับสมัคร

วิชาที่รับสมัคร รับสมัครสอบ 2 วิชา คือ
1. วิชาวิทยาศาสตร์
2. วิชาคณิตศาสตร์

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ

 • วิชาวิทยาศาสตร์  
  • ความรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 6 และความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
 • วิชาคณิตศาสตร์
  • ความรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 6 และความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทาง คณิตศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในปีการศึกษาที่สมัคร
  • สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 – 3 มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ / หรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3
  • สำหรับนักเรียนชั้น ป.4 – 6 มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ / หรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6
 • มีสัญชาติไทย

กำหนดการรับสมัคร

 

วิธีการสมัครสอบ

 • ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ genius.ipst.ac.th

สิ่งที่นักเรียนในโครงการจะได้รับ

 • นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจากการสอบคัดเลือกในรอบที่ 1 ของแต่ละวิชา จำนวนชั้นละ 1,000 คน สสวท. จะส่งเกียรติบัตร และสื่อการเรียนให้นักเรียนเพื่อศึกษานอกเวลาเรียนและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 • นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจากการสอบคัดเลือกในรอบที่ 2 ของแต่ละวิชา จำนวนชั้นละ 100 คน จะได้รับเหรียญรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง และจะได้ร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ ทัศนศึกษา และนันทนาการร่วมกันในค่ายวิทยาศาสตร์และค่ายคณิตศาสตร์

ที่มา: http://genius.ipst.ac.th/application/