<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

Education

ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 29 ราย

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 29 ราย ได้แก่ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 20 ราย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 2 ราย และครูเชี่ยวชาญ 7 ราย ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่

ว่าที่ร้อยเอกพลวิรัฐ รัชอนันท์พงษ์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

หลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 28 ราย ดังนี้

– เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 6 ราย ได้แก่

1) นางขนิษฐา ภูชมศรี โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป.บึงกาฬ
2) นางดวงตา จิตตะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป.กระบี่
3) นางบุญโฮม โนนทนวงษ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
4) นายไพโรจน์ เดชโนนสังข์ โรงเรียนปอบิด สพป.นครราชสีมา เขต 6
5) นางอัญชลี กีรติศานติ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1
6) ว่าที่ร้อยเอกสุรศักดิ์ นันทเดช โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา จังหวัดสกลนคร สพม.เขต 23

– เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ได้แก่

1) นายธงไชย บุญเรือง โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
2) นางนิตยวรรณ เอนกแสน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

– เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 20 ราย ได้แก่

1) นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ สพม.เขต 28
2) นายอมรโชคศิริ อมตะสายแก้ว โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 (บ้านหนองไฮ) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
3) นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1
4) นายประธาน ทวีผล โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จังหวัดตราด สพม.เขต 17
5) นายสุรเชาว์ เรืองวัฒกี โรงเรียนวัดโคกหม้อ สพป.ลพบุรี เขต 1
6) นายทองบาง แถนสีแสง โรงเรียนอนุบาลหนองแสง สพป.อุดรธานี เขต 2
7) นายประสิทธิ์ คำกิ่ง โรงเรียนบ้านยา สพป.อุดรธานี เขต 3
8) นายกนก จำปามูล โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป.นครราชสีมา เขต 6
9) นายสมัคร ยศกระโทก โรงเรียนบ้านปอบิด สพป.นครราชสีมา เขต 6
10) นายบรรยงค์ นีขุนทด โรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป.นครราชสีมา เขต 5
11) นายไพล๊อต บุศราคำ โรงเรียนวัดภาชี “สุนทรอุปถัมภ์” สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
12) นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
13) นายมงคลชัย รัตนอ่อน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.อุดรธานี เขต 1
14) ว่าที่ร้อยตรีบุญเฉลียว หินศรีสุวรรณ โรงเรียนพุทธิโศภน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
15) นางสุรีย์ภรณ์ หน่อคำ ศูนย์ กศน. อำเภอเวียงป่าเป้า สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย
16) นายระเบียบ เที่ยงธรรม วิทยาลัยการอาชีพสตึก
17) นายบุญรัฐ หลักแหลม โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง สพป.พังงา
18) นายสุชาติ เอกปัชชา โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.นครสวรรค์ เขต 2
19) ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์ โรงเรียนวัดดอนตรอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
20) นางสุรัญจิต วรรณนวล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ขอแสดงความยินกับผู้ได้รับวิทยฐานะเชียวชาญทุกท่าน

ที่มา: ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ