<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

IPST

สรุปภาพรวมหลักสูตรและเปรียบเทียบตัวชี้วัดฯ

ในปีการศึกษา 2561 ที่จะถึงนี้จะมีการใช้หลักสูตรใหม่ที่มีการปรับปรุงใหม่ คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มสาระฯ ที่เกี่ยวข้องคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาาและวัฒนธรรม ซึ่งมีการปรับเล็ก ไม่ใช่การปรับใหญ่ แต่ส่วนตัวผมแล้วถือว่าปรับใหญ่นะครับ เพราะรื้อโครงสร้างไปเลยในกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส่วนกลุ่มสาระฯสังคมฯ อาจจะเรียกได้ว่าปรับเล็กก็ได้ ซึ่งน่าจะลงตัวมากๆ กับสาระเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ที่เรียกว่าเกิดใหม่กับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ แล้วในกลุ่มการงานฯ ละ ก็ถ้าอยากจะสอนกันแบบเดิมๆ ก็สอนกันต่อไป นั่นจึงยังมีสาระเทคโนโลยีใน 2 กลุ่มสาระฯ เอาเป็นว่า แนวโน้มจะเรียนเขียนโปรแกรมมากกว่าเรียนใช้โปรแกรมเหมือนที่ผ่านๆ มา นั่นน่าจะเป็นวัตถุประสงค์หลักนะครับ (ผมคิดไปเอง ไม่สามารถอ้างอิงได้นะจ๊ะ)

และเพื่อให้ครูมีความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ในส่วนของตัวชี้วัดเทคโนโลยี จึงขอเสนอ การเทียบเคียงตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และหลักสูตรแกนกลางฯ ฉบับปรับปรุง 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี

และในส่วนของวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ได้จัดทำเอกสารสรุปภาพรวมหลักสูตรและตัวชี้วัด ง.3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตร 2551 กับ ว.4.2 เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) หลักสูตรปรับปรุง 2560 ดังเอกสาร ดาวน์โหลด

ขอบพระคุณสำหรับข้อมูล: สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.