<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

IPSTSTEM

สสวท. แจกฟรี เอกสารด้านสะเต็มศึกษา

สสวท. แจกฟรี เอกสารด้านสะเต็มศึกษา ดาวน์โหลดเลย

  • “ความรู้เบืองต้นสะเต็มศึกษา”  https://goo.gl/QNimHb
  • “เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1”  https://goo.gl/qFoclP
  • “คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1”  https://goo.gl/9fW66R
  • “เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2”  https://goo.gl/J6Uv87
  • “คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2”  https://goo.gl/ugWe3i
  • “เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 3”  https://goo.gl/2lJ5Wu
  • “คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 3”  https://goo.gl/Lp1l4h
  • “เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 4”  https://goo.gl/rfCNTv
  • “คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 4”  https://goo.gl/c13FB9

JOC