<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

myClassroom

(609) งานชิ้นที่ 6 – Sway เรื่อง แนะนำจังหวัดในประเทศไทย (งานสอบแก้กลางภาค)

facebook_wallgroup608

งานชิ้นที่ 6 – Sway งานสอบแก้กลางภาค เรื่อง แนะนำจังหวัดในประเทศไทย

คำสั่ง

 • ————————–————————–—————-
 • 1. ให้นักเรียนศึกษา คู่มือการใช้งาน Sway เบื้องต้น
 • ————————–————————–—————-
 • 2. ให้นักเรียน สร้าง Sway.com เรื่อง แนะนำจังหวัดในประเทศไทย โดยเนื้อหาประกอบด้วย
  • 2.1 ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
  • 2.2 ภาพประกอบสถานที่ท่องเที่ยว
  • 2.3 embed (ฝัง) แผนที่สถานที่ท่องเที่ยว
  • 2.4 วิดีโอสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามีจะได้รับคะแนนเพิ่ม)
  • 2.5 จังหวัดที่แนะนำห้ามซ้ำกันกับเพื่อนๆ ในห้องเรียน ในกรณี่ที่จังหวัดซ้ำกัน นักเรียนที่ส่งก่อนจะมีสิทธิ์ได้ก่อน นักเรียนที่ส่งทีหลังจะต้องทำใหม่
 • ————————–————————–—————-
 • 3. เกณฑ์การให้คะแนน จะพิจารณาจาก
  • 3.1 ความสมบูรณ์ตามคำสั่งข้อ 2
  • 3.2 ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ Sway
  • 3.3 ความเป็นประโยชน์ของชิ้นงาน Sway เพื่อเผยแพร่
  • 3.4 ความตรงต่อเวลาที่กำหนดส่ง
 • ————————–————————–—————-
 • 4. ให้ URL Sway.com ส่งในแบบฟอร์มนี้
 • ————————–————————–—————-
 • 5. กำหนดส่ง – 1 สัปดาห์ (10-16 สิงหาคม 2559)
 • ————————–————————–—————-
 • จตุรภัทร ประทุม – ง30249 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

Facebook Group – (2559-609) ห้องเรียนครูจตุรภัทร

JOC