<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

Training

DownloadEducationIPSTNewsTrainingวิทยาการคำนวณ

สพม.27 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T)

Post Views: 1,979

Read More
DownloadEducationTrainingสพฐ.

Download | ชุดวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL)

            ชุดวัสดุ

Read More
EducationNewsTrainingสพฐ.

การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหน่วยพัฒนาที่ สพฐ. กำหนด

สพฐ.มีหนังสือแจ้งให้

Read More
EducationNewsTrainingสพฐ.

Download | หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.”

#Download รายละเอียด

Read More
EducationmyPortfolioTrainingวิทยาการคำนวณสพฐ.

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูแกนนำตามมาตรฐานอาชีพด้านทักษะ ความเข้าใจ และการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนาสมรรถนะค

Read More
EducationIPSTNewsSTEMTrainingวิทยาการคำนวณ

สสวท. | การอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครู ขั้นสูง Coding for Teacher Plus (C4T Plus)

Post Views: 3,576

Read More
EducationIPSTTrainingวิทยาการคำนวณ

การอบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T) เร่งขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน

ขอเชิญครูเข้าร่วมอบร

Read More