<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

DownloadEducation

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ : การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของสถานศึกษา

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ : การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของสถานศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

“…สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหน่วยงานต้านนโยบาย แผนและวิจัยทางการศึกษา จึงดำเนินการศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถะ โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของตัวอย่างสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 6 สังกัด ได้แก่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และจัดทำเอกสาร “การจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ: การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของสถานศึกษา” ขึ้น เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การนำไปปฏิบัติของสถานศึกษา ผลที่เกิดขึ้นแก่ครูและผู้เรียน ปัจจัยและเงื่อนไขสู่ความสำเร็จ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น…”

Download “(2567) การจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ : การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของสถานศึกษา”

2073-file.pdf – Downloaded 3 times – 7.25 MB

ที่มา:

  • ศธ 360. (2567). การจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ : การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของสถานศึกษา. สืบค้นเมื่อ 21 เมษายน 2567. จาก https://www.facebook.com/MOE360degree/posts/pfbid0xuuCoR5L1SpxWkcy85ZV79jYWUUGX5bW9p2HGsUSo9uwVYZUDjoGRtKbgKS6pEL3l.