<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationNewsสพฐ.

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

  1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
  2. ภาคเหนือ จังหวัดตาก
  3. ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  4. ภาคใต้ จังหวัดชุมพร
  5. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี

2. ภาคเหนือ จังหวัดตาก

3. ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี