<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

DownloadEducationResearch

ดาวน์โหลด PowerPoint นำเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS (Proposal)

หลังจากที่นักเรียนเขียน Proposal แล้ว จะต้องมีการนำเสนอ ซึ่งนักเรียนสามารถดาวน์โหลด ตัวอย่าง ย้ำว่าแค่ตัวอย่าง PowerPoint นำเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS (Proposal) เท่านั้น นักเรียนจะต้องไปปรับแต่งและใส่สีสันให้กับงานนำเสนอเอง ไปดาวน์โหลดกันเลย

โครงร่างการศึกษาและสร้างองค์ความรู้

รายวิชา I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

ประกอบด้วย

 • ชื่อเรื่อง
 • ชื่อผู้ทำโครงงาน
 • อาจารย์ที่ปรึกษา
 • อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
 1. ที่มาและความสำคัญ
 2. วัตถุประสงค์
 3. สมมติฐาน
 4. ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
 5. วิธีดำเนินการ
 6. ระยะเวลาดำเนินการ
 7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 8. นิยามศัพท์
 9. เอกสารอ้างอิง

ดาวน์โหลด PowerPoint นำเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS (Proposal)