<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

IPSTNewsSTEM

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา


กำหนดการเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์

– ครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมผ่าน ระบบลงทะเบียนครูพี่เลี้ยงออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  เป็นต้นไป   (ครูพี่เลี้ยงไม่ต้องลงทะเบียนในรอบครูผู้สอนอีก)

– ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี แต่ละสังกัดทั่วประเทศ  สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมผ่าน ระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561  เป็นต้นไป   (เลือกได้เฉพาะศูนย์อบรมที่ปรากฏเป็นตัวเลือกในระบบเท่านั้น)

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

– การประชุมชี้แจงศึกษานิเทศก์ในการอบรมครูด้วยระบบทางไกล วันที่ 19 ม.ค.61 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

ลำดับ

รายการ

Click เพื่อดาวน์โหลด

1.

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องระบบลงทะเบียนออนไลน์

1.ระบบลงทะเบียนไฟล์ที่ 1 click!

2.ระบบลงทะเบียนไฟล์ที่ 2 click!3.แบบกรอกข้อมูล ศน. สพป.เขต 1 click!

2.

เอกสารประกอบการชี้แจงกิจกรรมสะเต็มศึกษา(ช่วงเช้า) ของ ดร.กุศลิน มุสิกุล

3.

เอกสารการเขียนโครงการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม และ หนังสือราชการ

4.

เอกสารประกอบการบรรยายบทบาทของ ศน. (ช่วงบ่าย) ของ ผช.ผอ.กัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง

5.

คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ Scopia Desktop

– การประชุมชี้แจงผู้บริหารและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล
สังกัด สพฐ. วันที่ 28 ม.ค.61 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
สังกัด สช. วันที่ 30 ม.ค.61 ณ โรงแรมพาลาสโซ
สังกัด กทม. วันที่ 6 ก.พ.61 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส
สังกัด อปท. วันที่ 8 ก.พ.61 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ และ
สังกัด กศน. วันที่ 12 ก.พ.61 ณ โรงแรมจัสมิน พระโขนง

ลำดับ

รายการ

Click เพื่อดาวน์โหลด

1.

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องระบบลงทะเบียนออนไลน์ครูพี่เลี้ยง

1.ระบบลงทะเบียนไฟล์ที่ 1 click!

2.ระบบลงทะเบียนไฟล์ที่ 2 (version .นครา) click!

3.ระบบลงทะเบียนไฟล์ที่ 2 (version .กุลธิดา) click!

2.

เอกสารประกอบการชี้แจงกิจกรรมสะเต็มศึกษาครูพี่เลี้ยง บรรยายโดยครูเทียม

3.

เอกสารประกอบการบรรยายบทบาทของครูพี่เลี้ยง ของ ผช.ผอ.กัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง

4.

คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ Scopia Desktop

5.

คู่มือครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมครูทางไกลฯ

6.

แบบกรอกข้อมูลผู้เข้าประชุม (ผู้เข้าประชุมที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลของท่านในวันประชุมขอให้เข้ามากรอกด้วยค่ะ)

7.

ใบตรวจรับวัสดุ อุปกรณ์ ที่ส่งให้ศูนย์การอบรม (ขอให้ครูพี่เลี้ยงตรวจวัสดุ อุปกรณ์ให้ตรงกับรายการนี้)

8.

สถานที่อบรม สพป. เขต 1 ทุกจังหวัด

9.

แบบประเมินสำหรับครูพี่เลี้ยงประเมินการบริหารจัดการศูนย์อบรม (กรุณาตอบหลังการสอบ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการอบรมในครั้งต่อไป)

– เอกสารสำหรับครูผู้สอน

ลำดับ

รายการ

Click เพื่อดาวน์โหลด

1.

แบบประเมินสำหรับครูผู้สอน ประถมศึกษาตอนต้น  (กรุณาตอบหลังการสอบ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการอบรมในครั้งต่อไป)

2.

แบบประเมินสำหรับครูผู้สอน ประถมศึกษาตอนปลาย  (กรุณาตอบหลังการสอบ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการอบรมในครั้งต่อไป)

3.

แบบประเมินสำหรับครูผู้สอน มัธยมศึกษาตอนต้น  (กรุณาตอบหลังการสอบ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการอบรมในครั้งต่อไป)

4.

แบบประเมินสำหรับครูผู้สอน มัธยมศึกษาตอนปลาย  (กรุณาตอบหลังการสอบ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการอบรมในครั้งต่อไป)

– เอกสารทั่วไปสำหรับดาวน์โหลด

ลำดับ

รายการ

Click เพื่อดาวน์โหลด

1.

รายชื่อโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา 5 สังกัด

2.

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

3.

โปรแกรม Geogebra

ที่มาข้อมูล: สำนักบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครูสสวท.