โครงงาน | การประเมินการเขียนรายงานโครงงาน

รายการประเมิน การกำห

Read more

โครงงาน | การประเมินการมีส่วนประกอบของรายงานโครงงาน

รายการ ชื่อโครงงาน ช

Read more

โครงงาน | การประเมินโครงงาน (ภาพรวม)

Post Views: 1,158

Read more

แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

แนวทางการนำชั่วโมงกา

Read more

บทเรียนจากสถานศึกษาในการพัฒนาครูด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) สู่การพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

สารบัญ บทสรุปผู้บริห

Read more

งานประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2561 เรื่อง ” ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: พลังครูขับเคลื่อนการศึกษาไทย “

งานประชุมวิชาการของค

Read more