ห้องเรียนออนไลน์ของครูจตุรภัทร
 หน้าแรก  แนะนำการใช้บทเรียน  แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  กระดานถามตอบ & สมุดเยี่ยม (Facebook)  ผู้พัฒนาบทเรียน
 
 
 
   บทเรียนหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 การพัฒนาโปรแกรม
บทที่ 2 แนะนำภาษาซี
บทที่ 3 ตัวแปร และตัวดำเนินการ
บทที่ 4 คำสั่งควบคุม
บทที่ 5 โครงงานคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบหลังเรียน
 
 
บทที่ 4
คำชี้แจง
  1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
  2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
   
1. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นคำสั่งในการเลือกทำแบบทางเดียว ?
  ก. if
ข. if-else
ค. if-else เชิงซ้อน
ง. switch
 
2. ข้อใดต่อไปนี้ คือประโยคเงื่อนไขกำหนด if ซ้อน if ?
  ก. if
ข. if-else
ค. if-else เชิงซ้อน
ง. switch
 
3. ข้อใดต่อไปนี้ คือคำสั่งที่ต้องใช้หยุดการทำซ้ำและออกจากลูปของโปรแกรมได้ ?
  ก. continue
ข. break
ค. while
ง. for
 
4. ข้อใดต่อไปนี้คือผลของการไม่ใส่คำสั่ง break การตรวจสอบเงื่อนไขด้วย switch ?
  ก. โปรแกรมคอมไพล์ไม่ผ่าน
ข. เงื่อนไขแต่ละ case จะไม่ทำงาน
ค. จะตรวจสอบ case ที่อยู่ลำดับถัดไป
ง. ไม่เกิดอะไรขึ้น
 
5. ข้อใดต่อไปนี้ คือคำสั่งลูปการทำซ้ำที่ทราบจำนวนรอบที่แน่นอน ?
  ก. switch
ข. while
ค. do-while
ง. for
 
6. ข้อใดต่อไปนี้คือ คำสั่งลูปการทำซ้ำจะมีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนเสมอ ?
  ก. switch
ข. while
ค. do-while
ง. for
 
7. ข้อใดต่อไปนี้ คือ การใช้คำสั่งวนซ้ำ while ที่ถูกต้อง ?
  ก. while(a > 10)
ข. while(a = 10)
ค. while(a => 10)
ง. while(a > 10);
 
8. ข้อใดต่อไปนี้ คือ ลักษณะการทำงานของคำสั่งวนซ้ำ do-while ?
  ก. ตรวจสอบเงื่อนก่อนก็ได้ หรือทำงานก่อนก็ได้
ข. ทำงานและตรวจสอบเงื่อนไขพร้อมกัน
ค. ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนแล้วจึงทำงานต่อไป
ง. ทำงานตามคำสั่งก่อนจึงตรวจสอบเงื่อนไข
 
9. ข้อใดต่อไปนี้ คือ จำนวนรอบของการทำงานจากชุดคำสั่งที่กำหนดให้ ?
for(x=1; x<=10; x+2)
  printf(“%d”,x);
  ก. 5 รอบ
ข. 10 รอบ
ค. 0 รอบ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
 
10. ข้อใดต่อไปนี้ คือ จำนวนรอบของการทำงานจากชุดคำสั่งที่กำหนดให้ ?
int x=5;
while(x > 5)
  printf(“%d”,x);
  ก. 5 รอบ
ข. 10 รอบ
ค. 0 รอบ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
 
ได้คะแนน =
คิดเป็น
ผลการสอบ
 
 
 
 
  เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
กลับสู่ด้านบน กลับสู่ด้านบน  
  ยินดีรับข้อเสนอแนะ ติดต่อ .
เพื่อความสวยงามในการชม ใช้หน้าจอขนาด 1024 x 768.

โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ