ห้องเรียนออนไลน์ของครูจตุรภัทร
 หน้าแรก  แนะนำการใช้บทเรียน  แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  กระดานถามตอบ & สมุดเยี่ยม (Facebook)  ผู้พัฒนาบทเรียน
 
 
 
   บทเรียนหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 การพัฒนาโปรแกรม
บทที่ 2 แนะนำภาษาซี
บทที่ 3 ตัวแปร และตัวดำเนินการ
บทที่ 4 คำสั่งควบคุม
บทที่ 5 โครงงานคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบหลังเรียน
 
 
บทที่ 4
แบบฝึกหัด
คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้

 1. จงอธิบายการคำสั่งวนซ้ำ if มีกี่รูปแบบ รูปแบบอะไรบ้าง จงอธิบาย
 2. .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... ..........................................................................................
 3. จงอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการไม่ใส่คำสั่ง case ในคำสั่งวนซ้ำ switch
 4. .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... ..........................................................................................
 5. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างการทำงานของคำสั่งวนซ้ำ while กับ do-while
 6. .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... ..........................................................................................
 7. จงพิจารณาคำสั่งโปรแกรมภาษาซีดังต่อไปนี้ และจงแสดงผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

 8. คำสั่งโปรแกรมภาษาซี
  #include <stdio.h>
  void main() {
    int b=0, c=1;
    if (b != 0)
       c = c+2;
    else
       c = c-2;
    printf(“%d”,c);
  }


  ผลลัพธ์ คือ
  .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... ..........................................................................................
 9. จงพิจารณาคำสั่งโปรแกรมภาษาซีดังต่อไปนี้ และจงแสดงผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

 10. คำสั่งโปรแกรมภาษาซี
  #include <stdio.h>
  void main() {
    int b=1;
    do {
      printf(“%d\n”,b);
      b++;
    }while(b < 3);
  }


  ผลลัพธ์ คือ
  .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... ..........................................................................................
 
 
 
 
  เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
กลับสู่ด้านบน กลับสู่ด้านบน  
  ยินดีรับข้อเสนอแนะ ติดต่อ .
เพื่อความสวยงามในการชม ใช้หน้าจอขนาด 1024 x 768.

โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ