ห้องเรียนออนไลน์ของครูจตุรภัทร
 หน้าแรก  แนะนำการใช้บทเรียน  แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  กระดานถามตอบ & สมุดเยี่ยม (Facebook)  ผู้พัฒนาบทเรียน
 
 
 
   บทเรียนหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 การพัฒนาโปรแกรม
บทที่ 2 แนะนำภาษาซี
บทที่ 3 ตัวแปร และตัวดำเนินการ
บทที่ 4 คำสั่งควบคุม
บทที่ 5 โครงงานคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบหลังเรียน
 
 

 
  มาตรฐาน ง 3.1   เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  
 
ตัวชี้วัดช่วงชั้น (ม.4-6)
   
     
6. เขียนโปรแกรมภาษา
7. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
11. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
 

 
  รายวิชา   ง32201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี  
  ประเภท   รายวิชาเพิ่มเติม  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5  
  เวลา   40 ชั่วโมง  
  จำนวน   1.0 หน่วยกิต  
  ครูผู้สอน   นายจตุรภัทร  ประทุม  

          ศึกษาหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม ความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่นและด้อยของภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภทข้อมูล องค์ประกอบของคำสั่ง การคำนวณและเปรียบเทียบ ขั้นตอน ในการทำงานของโอเปอเรชันคำนวณ คำสั่งต่างๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชันเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมงานต่างๆ โดยใช้คำสั่งและฟังก์ชันเบื้องต้นในภาษาใดภาษาหนึ่ง กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

          ปฏิบัติการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสามารถออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมใช้งาน รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้

 
ผลการเรียนที่คาดหวัง
 
 1. อธิบายความหมายและประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ได้
 2. อธิบายและบอกลำดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมได้
 3. อธิบายความหมายของรหัสจำลองและผังงานได้
 4. สามารถบอกขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมด้วยรหัสจำลองและผังงานได้
 5. อธิบายประวัติของภาษาซีได้
 6. อธิบายโครงสร้างโปรแกรมภาษาซีได้
 7. อธิบายการเขียนคำอธิบายของโปรแกรมได้
 8. สามารถบอกขั้นตอนและติดตั้งโปรแกรมแปลภาษาซีได้
 9. อธิบายการประกาศตัวแปรได้
 10. อธิบายชนิดข้อมูลได้
 11. อธิบายนิพจน์และ ตัวดำเนินการได้
 12. อธิบายและเขียนคำสั่งควบคุมแบบทางเลือกได้
 13. อธิบายและเขียนคำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำได้
 14. บอกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
 15. อธิบายขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ได้

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ (บทที่)เวลาเรียน (ชั่วโมง)
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)1
1.การพัฒนาโปรแกรม4
2.แนะนำภาษาซี6
3.ตัวแปร และตัวดำเนินการ4
4.คำสั่งควบคุม20
5.โครงงานคอมพิวเตอร์4
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)1
 
 
 
 
  เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
กลับสู่ด้านบน กลับสู่ด้านบน  
  ยินดีรับข้อเสนอแนะ ติดต่อ .
เพื่อความสวยงามในการชม ใช้หน้าจอขนาด 1024 x 768.

โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ