ห้องเรียนออนไลน์ของครูจตุรภัทร
 หน้าแรก  แนะนำการใช้บทเรียน  แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  กระดานถามตอบ & สมุดเยี่ยม (Facebook)  ผู้พัฒนาบทเรียน
 
 
 
   บทเรียนหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 การพัฒนาโปรแกรม
บทที่ 2 แนะนำภาษาซี
บทที่ 3 ตัวแปร และตัวดำเนินการ
บทที่ 4 คำสั่งควบคุม
บทที่ 5 โครงงานคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบหลังเรียน
 
 
แบบทดสอบก่อนเรียน
คำชี้แจง
  1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
  2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
   
1. ข้อใดเป็นลักษณะของภาษาระดับสูง ?
  ก. ทำงานได้โดยไม่ต้องมีโปรแกรมระบบ
ข. เป็นภาษาที่ใช้กับงานขั้นสูง
ค. เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ยุคใหม่
ง. มีภาษาใกล้เคียงกับภาษามนุษย์
 
2. การแปลภาษาคอมพิวเตอร์เป็นรหัสภาษาเครื่องมือที่มีการแปลทีละบรรทัดเรียกว่าอะไร ?
  ก. คอมไพล์เลอร์
ข. อินเทอร์พรีเตอร์
ค. แอสเซมเบอร์
ง. รันไทม์
 
3. เมื่อต้องการพัฒนาโปรแกรมจะต้องทำสิ่งใดก่อน ?
  ก. วิเคราะห์ปัญหา
ข. เขียนรหัสจำลอง
ค. เขียนโปรแกรม
ง. เลือกภาษาที่ต้องใช้เขียน
 
4. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมได้ถูกต้อง ?
  ก. เขียนโปรแกรม > ทำเอกสาร > เขียนผังงานและซูโดโค้ด > ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม > วิเคราะห์ปัญหา
ข. เขียนโปรแกรม > ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม > วิเคราะห์ปัญหา > ทำเอกสาร > เขียนผังงานและซูโดโค้ด
ค. วิเคราะห์ปัญหา > เขียนผังงานและซูโดโค้ด > เขียนโปรแกรม > ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม > ทำเอกสาร
ง. วิเคราะห์ปัญหา > เขียนโปรแกรม > เขียนผังงานและซูโดโค้ด > ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม > ทำเอกสาร
 
5. ข้อใดคือข้อแตกต่างระหว่างซูโดโค้ด กับผังงาน ?
  ก. ซูโดโค้ดกับผังงานเป็นคำอธิบายขั้นตอนการทำงาน
ข. ซูโดโค้ดกับผังงานเป็นแผนภาพของโปรแกรม
ค. ผังงานเป็นคำอธิบายขั้นตอนการทำงาน แต่ซูโดโค้ดเป็นแผนภาพของโปรแกรม
ง. ซูโดโค้ดเป็นคำอธิบายขั้นตอนการทำงาน แต่ผังงานเป็นแผนภาพของโปรแกรม
 
6.  สัญลักษณ์นี้มีหน้าที่ใด ?
  ก. แสดงการประมวลผล
ข. แสดงการรับข้อมูลเข้า
ค. แสดงการตัดสินใจหรือเปรียบเทียบ
ง. แสดงจุดเริ่มต้นการทำงาน
 
7. ข้อใดคือผู้พัฒนาภาษาซี ?
  ก. Arthur C. Clarke
ข. Dennis Ritchie
ค. Charles Babbage
ง. Lady Augusta Ada Byron
 
8. stdio.h จะพบได้ในส่วนใดของโครงสร้างโปรแกรมภาษซี ?
  ก. ส่วนฟังก์ชันที่กำหนดเอง
ข. ส่วนฟังก์ชันหลัก
ค. ส่วนประกาศตัวแปรส่วนกลาง
ง. ส่วนประมวลผลก่อน
 
9. ข้อใดเขียนคำอธิบายโปรแกรมผิด ?
  ก. //printf("Hello, Jaturapad's Online Class.\n");
ข. /*printf("Jaturapad Pratoom.\n");/*
ค. //puts(x); //puts(y);
ง. /*scanf("%s",&name);
       printf("name is %s",name);*/
 
10. ข้อใดคือเครื่องหมายลงท้ายคำสั่งต่างๆ ในภาษาซี ?
  ก. ; (semi-colon)
ข. : (colon)
ค. # (directive)
ง. , (comma)
 
11. ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี ?
  ก. Microsoft Word 2010
ข. Microsoft Windows Logo
ค. Dev-C++
ง. Internet Explorer
 
12. ข้อใดคือคีย์ลัดเพื่อสั่งโปรแกรมแปลภาษา (คอมไพล์) และทำงาน (รัน) ?
  ก. F9
ข. Ctrl + F9
ค. Ctrl + F10
ง. Ctrl + O
 
13. ข้อใดไม่ถูกต้องตามหลักการตั้งชื่อตัวแปร ?
  ก. day_of_week
ข. num1
ค. 2Subjects
ง. FLOAT
 
14. ข้อใดต่อไปนี้ ตั้งชื่อตัวแปรถูกต้องตามหลักในการตั้งชื่อตัวแปร ?
  ก. 1Sum
ข. Num 2
ค. do
ง. _name
 
15. ถ้าต้องการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน เช่น 3.45 ควรกำหนดชนิดข้อมูลของตัวแปรดังข้อใด ?
  ก. char
ข. float
ค. int
ง. short
 
16. ข้อใดเรียงลำดับขนาดข้อมูลของตัวแปรจากน้อยไปมากได้ถูกต้อง ?
  ก. double, float, long, unsigned int
ข. char, unsigned int, float, double
ค. long, unsigned long, float, double
ง. unsigned int, char, float, double
 
17. ข้อใดต่อไปนี้ คือคำตอบของค่า y จากนิพจน์ที่กำหนดให้ ?
int x, y;
x = 8;
y = ++x;
printf(“%d”,y);
  ก. 7
ข. 8
ค. 9
ง. 10
 
18. ข้อใดต่อไปนี้ ที่จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของตัวดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ?
  ก. ++, * หรือ / , + หรือ –
ข. *, /, +, -, ++ หรือ –
ค. ++, /, +, % หรือ –
ง. /, -, % หรือ +
 
19. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นคำสั่งในการเลือกทำแบบทางเดียว ?
  ก. if
ข. if-else
ค. if-else เชิงซ้อน
ง. switch
 
20. ข้อใดต่อไปนี้ คือคำสั่งที่ต้องใช้หยุดการทำซ้ำและออกจากลูปของโปรแกรมได้ ?
  ก. continue
ข. break
ค. while
ง. for
 
21. ข้อใดต่อไปนี้คือผลของการไม่ใส่คำสั่ง break การตรวจสอบเงื่อนไขด้วย switch ?
  ก. โปรแกรมคอมไพล์ไม่ผ่าน
ข. เงื่อนไขแต่ละ case จะไม่ทำงาน
ค. จะตรวจสอบ case ที่อยู่ลำดับถัดไป
ง. ไม่เกิดอะไรขึ้น
 
22. ข้อใดต่อไปนี้ คือ ลักษณะการทำงานของคำสั่งวนซ้ำ do-while ?
  ก. ตรวจสอบเงื่อนก่อนก็ได้ หรือทำงานก่อนก็ได้
ข. ทำงานและตรวจสอบเงื่อนไขพร้อมกัน
ค. ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนแล้วจึงทำงานต่อไป
ง. ทำงานตามคำสั่งก่อนจึงตรวจสอบเงื่อนไข
 
23. ข้อใดต่อไปนี้ คือ จำนวนรอบของการทำงานจากชุดคำสั่งที่กำหนดให้ ?
for(x=1; x<=10; x+2)
  printf(“%d”,x);
  ก. 5 รอบ
ข. 10 รอบ
ค. 0 รอบ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
 
24. ข้อใดต่อไปนี้ คือ จำนวนรอบของการทำงานจากชุดคำสั่งที่กำหนดให้ ?
int x=5;
while(x > 5)
  printf(“%d”,x);
  ก. 5 รอบ
ข. 10 รอบ
ค. 0 รอบ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
 
25. กิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์น้อยที่สุด ?
  ก. แก้ปัญหา
ข. ประดิษฐ์คิดค้น
ค. ค้นคว้าหาความรู้
ง. ฝึกทักษะพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์
 
26. โครงงานสร้างซอฟต์แวร์ในการวาดรูป จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด ?
  ก. เกม
ข. พัฒนาเครื่องมือ
ค. จำลองทฤษฎี
ง. สื่อเพื่อการศึกษา
 
27. โครงงานจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้า จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด ?
  ก. เกม
ข. จำลองทฤษฎี
ค. พัฒนาเครื่องมือ
ง. สื่อเพื่อการศึกษา
 
28. ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนในการทำโครงงาน ?
  ก. การนำเสนอและแสดงผลงาน
ข. การเลือกหัวข้อโครงงาน
ค. การเขียนรายงาน
ง. การแสดงวิธีการดำเนินงาน
 
29. การรวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร เว็บไซต์ จัดอยู่ในส่วนใดของการเขียนรายงานโครงงาน ?
  ก. บทคัดย่อ
ข. คู่มือการใช้งาน
ค. บรรณานุกรม
ง. หลักการและทฤษฎี
 
30. การดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด ?
1. การเขียนรายงาน
2. การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
3. การนำเสนอและการแสดงผลงาน
4. การลงมือทำโครงงาน
5. การเลือกหัวข้อที่จะทำ
6. การเขียนเค้าโครงโครงงาน
  ก. 5 2 6 4 1 3
ข. 5 6 2 4 3 1
ค. 5 1 3 2 4 6
ง. 5 1 2 6 4 3
 
ได้คะแนน =
คิดเป็น
ผลการสอบ
 
 
 
 
  เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
กลับสู่ด้านบน กลับสู่ด้านบน  
  ยินดีรับข้อเสนอแนะ ติดต่อ .
เพื่อความสวยงามในการชม ใช้หน้าจอขนาด 1024 x 768.

โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ