ห้องเรียนออนไลน์ของครูจตุรภัทร
 หน้าแรก  แนะนำการใช้บทเรียน  แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  กระดานถามตอบ & สมุดเยี่ยม (Facebook)  ผู้พัฒนาบทเรียน
 
 
 
   บทเรียนหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 การพัฒนาโปรแกรม
บทที่ 2 แนะนำภาษาซี
บทที่ 3 ตัวแปร และตัวดำเนินการ
บทที่ 4 คำสั่งควบคุม
บทที่ 5 โครงงานคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบหลังเรียน
 
 
บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ง32201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

           บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ง32201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

           บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ง32201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีทั้งหมด 5 บท

วิธีการเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

 1. ศึกษาคำชี้แจงในเว็บเพจ “แนะนำการใช้บทเรียน” ให้เข้าใจ
 2. กำหนดให้นักเรียนทำการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และโครงสร้างรายวิชา (เมนู แนะนำรายวิชา)
 3. เข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ง32201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 4. นักเรียนทำ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ แล้วบันทึกคะแนนที่ได้
 5. จากนั้นนักเรียนศึกษาตั้งแต่ บทที่ 1 โดยเริ่มเริ่มศึกษา สาระสำคัญ และ จุดประสงค์การเรียนรู้
 6. นักเรียนทำ แบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละบท
 7. นักเรียนศึกษาเนื้อหาในแต่ละบท
 8. เมื่อศึกษาเนื้อหาแล้ว คลิกเมนู แบบฝึกหัด เพื่อนักเรียนต้องทำแบบฝึกหัดส่งครู
 9. เมื่อศึกษาครบถ้วนแล้ว ให้ทำ แบบทดสอบหลังเรียน ของบทที่ 1
 10. จากนั้นนักเรียนศึกษาบทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 และบทที่ 5 ตามลำดับ ซึ่งในการศึกษาในแต่ละบท จะปฏิบัติเหมือนกับบทที่ 1
 11. เมื่อศึกษาและทำใบงานครบแล้ว ให้ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ แล้วบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนส่งครู
 
 
 
 
  เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
กลับสู่ด้านบน กลับสู่ด้านบน  
  ยินดีรับข้อเสนอแนะ ติดต่อ .
เพื่อความสวยงามในการชม ใช้หน้าจอขนาด 1024 x 768.

โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ