ห้องเรียนออนไลน์ของครูจตุรภัทร
 หน้าแรก  แนะนำการใช้บทเรียน  แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  กระดานถามตอบ & สมุดเยี่ยม (Facebook)  ผู้พัฒนาบทเรียน
 
 
 
   บทเรียนหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 การพัฒนาโปรแกรม
บทที่ 2 แนะนำภาษาซี
บทที่ 3 ตัวแปร และตัวดำเนินการ
บทที่ 4 คำสั่งควบคุม
บทที่ 5 โครงงานคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบหลังเรียน
 
ผู้พัฒนาบทเรียน
ประวัติผู้พัฒนาบทเรียน
 
  นายจตุรภัทร ประทุม
 
ชื่อ   นายจตุรภัทร ประทุม
ตำแหน่ง   ครูชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์   088 339 4579
    086 219 1476
e-Mail  
ที่ทำงาน   โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
สพม.เขต 27
ที่อยู่ปัจจุบัน   เลขที่ 182 หมู่ที่ 6 บ้านหว่าน
ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
สมรส   นางยุวดี ประทุม
ธิดา   เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ประทุม
 
 
ประวัติการศึกษา    
พ.ศ.2551  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2546  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ.2545  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ.2541  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทย์-คณิต
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
 
 
 
  เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลับสู่ด้านบน กลับสู่ด้านบน  
  ยินดีรับข้อเสนอแนะ ติดต่อ .
เพื่อความสวยงามในการชม ใช้หน้าจอขนาด 1024 x 768.

โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ