ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรออนไลน์ Coding for All – ฉลาดคิดพิชิตยุคดิจิทัล

สถาบันส่งเสริมการสอน

Read more

Coding | โครงการ Gamer to Coder โครงการนำร่องฝึกอบรมพัฒนาเกมเมอร์รุ่นใหม่ สู่การเป็นนักเขียนโปรแกรม

โครงการ Gamer to Cod

Read more

Google Sheets | การวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลด้วย Google Sheets

การวิเคราะห์ข้อมูล ห

Read more

บทที่ 1 ข้อมูลมีคุณค่า

บทที่ 1 ความรู้กับกร

Read more