Pretest: แบบทดสอบก่อนเรียน

Pretest: แบบทดสอบก่อนเรียน วิทยาการคำนวณ (ว32102) – ม.5
  • นักเรียนต้องเข้าระบบด้วย @patwit.ac.th ของตนเอง
  • นักเรียนทำแบบทดสอบด้วยความตั้งใจ