<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

DownloadEducationNewsResearch

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาแนวทางการประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนระดับประถมศึกษา

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาแนวทางการประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนระดับประถมศึกษา

Download “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาแนวทางการประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนระดับประถมศึกษา”

2008-file.pdf – Downloaded 1 time – 55.10 MB

ที่มา:

  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2566). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาแนวทางการประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนระดับประถมศึกษา. สืบค้นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2567. จาก https://www.onec.go.th/th.php/book/BookView/2008.