<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

Active Learning

EducationmyWorkNews

วิทยากร | การอบรมปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

การอบรมปฏิบัติการการ

Read More