<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

EducationIPSTวิทยาการคำนวณ

สสวท. เชิญครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ สาระเทคโนโลยี ร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ปี 2561 รุ่น 2

สสวท. เชิญครูผู้สอนว

Read More