สสวท.

EducationTrainingวิทยาการคำนวณ

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรออนไลน์ Coding for All – ฉลาดคิดพิชิตยุคดิจิทัล

สถาบันส่งเสริมการสอน

Read More
EducationNewsTraining

การอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1

📣 การอบรมการ

Read More
myClassroomวิทยาการคำนวณ

บทที่ 1 ข้อมูลมีคุณค่า

บทที่ 1 ความรู้กับกร

Read More
NewsTraining

สสวท. | ขอเชิญคุณครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรครูการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 1

💻 สาขาวิชาออ

Read More
myClassroom

การออกแบบและเทคโนโลยี (ม.5) ปีการศึกษา 2564

  ว32101 เทคโนโ

Read More
myClassroom

บทที่ 3 การพัฒนาต่อยอดผลงาน

บทที่ 3 การพัฒนาต่อย

Read More
myClassroom

บทที่ 2 การพัฒนาโครงงาน

บทที่ 2 การพัฒนาโครง

Read More
myClassroom

บทที่ 1 ความรู้กับกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหา

บทที่ 1 ความรู้กับกร

Read More