<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

สพม.27

News

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีย้ายปกติ) ปี พ.ศ. 2565

Post Views: 1,793

Read More
EducationNews

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปี 2565

Post Views: 2,544

Read More
DownloadEducationIPSTNewsTrainingวิทยาการคำนวณ

สพม.27 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T)

Post Views: 1,979

Read More
EducationmyWorkResearch

การพัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง English for Daily Life วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การเผยแพร่ผลงานวิชาก

Read More