ว21

Education

แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

แนวทางการนำชั่วโมงกา

Read More
myPortfolio

3.1 การพัฒนาตนเอง

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒ

Read More
myPortfolio

1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้

ด้านที่ 1 ด้านการจัด

Read More