<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

Education

ขอแสดงความยินดีด้วยกับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (จากการประชุมครั้งที่ 9/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้า

Read More