ภาพกิจกรรม

EducationmyWorkNewsศึกษานิเทศก์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการ OBEC Content Center รูปแบบออนไลน์

การอบรมปฏิบัติการการ

Read More
EducationmyWorkNewsศึกษานิเทศก์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

การอบรมปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

การอบรมปฏิบัติการการ

Read More
EducationmyWorkศึกษานิเทศก์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

การแข่งขัน ครอสเวิร์ดและการเล่านิทาน (Crossword & Story Telling) โดย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมกับ ครูภาษาอังกฤษ

การแข่งขัน ครอสเวิร์

Read More
EducationmyWorkNewsศึกษานิเทศก์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

การติดตามผลสัมฤทธิ์ที่สะท้อนประสิทธิผล ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบ การประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียนจากทีมที่ปรึกษา IQA

ติดตามผลสัมฤทธิ์ที่ส

Read More
EducationmyWorkNewsศึกษานิเทศก์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนาศึกษา

การประชุมใหญ่สามัญปร

Read More
EducationmyWorkNewsศึกษานิเทศก์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา ให้กำลังใจคณะครูเตรียมความพร้อมสถานศึกษาต้นแบบ

ลงพื้นที่โรงเรียนบ้า

Read More
EducationmyWorkNewsศึกษานิเทศก์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

การประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์ใหม่ พร้อมมอบนโยบายการบริหาร

การประชุมกลุ่มนิเทศต

Read More
myWorkNewsศึกษานิเทศก์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การอบรมโครงการเสริมส

Read More
myWorkNewsศึกษานิเทศก์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

นายจตุรภัทร ประทุม ย้ายมารับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

นายจตุรภัทร ประทุม ย

Read More