<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

งานวิจัย

EducationResearchวิทยาการคำนวณ

Reseach | การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาการคำนวณโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมร่วมกับการจำลองสถานการณ์ออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาสำาหรับนักเรียนเตรียมทหาร

การออกแบบกิจกรรมการเ

Read More