<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

คำอธิบายรายวิชา

myClassroom

การออกแบบและเทคโนโลยี (ม.5) ปีการศึกษา 2564

  ว32101 เทคโนโ

Read More
myClassroom

บทที่ 3 การพัฒนาต่อยอดผลงาน

บทที่ 3 การพัฒนาต่อย

Read More
myClassroom

บทที่ 2 การพัฒนาโครงงาน

บทที่ 2 การพัฒนาโครง

Read More
myClassroom

บทที่ 1 ความรู้กับกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหา

บทที่ 1 ความรู้กับกร

Read More
IPSTNewsวิทยาการคำนวณ

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

คำอธิบายรายวิชาวิทยา

Read More
DownloadEducationIPSTวิทยาการคำนวณ

สสวท.ใจดี แจกเอกสารสำหรับครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ)

ครูผู้สอนสาระเทคโนโล

Read More
DownloadNewsวิทยาการคำนวณ

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คำอธิบายรายวิชาเทคโน

Read More