<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ครู

EducationNews

ก.ค.ศ. | ว15/2565 รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์

Post Views: 1,668

Read More
News

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีย้ายปกติ) ปี พ.ศ. 2565

Post Views: 1,975

Read More