<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมนิเทศ

EducationmyWorkNews

วิทยากร | การอบรมปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

การอบรมปฏิบัติการการ

Read More
EducationmyWorkNews

การติดตามผลสัมฤทธิ์ที่สะท้อนประสิทธิผล ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบ การประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียนจากทีมที่ปรึกษา IQA

ติดตามผลสัมฤทธิ์ที่ส

Read More